Multimed |
Polityka prywatności

Pragniemy poinformować, że w związku z korzystaniem z serwisu www.multimed.pl (dalej: „Serwis”) przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej znajdą Państwo wszystkie ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, niezależnie od używanego kanału lub środka (online lub osobiście), które pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z ochroną danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Multi-Med Plus Sp. z o.o. Łódź, Kopernika 67/69.

Jak są one pozyskiwane?

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

Do kogo możesz się zwracać w sprawie swoich danych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@multimedplus.pl

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Multi-Med Plus może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. Podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, to jest informacje o stanie zdrowia, w wśród nich również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy orientacji seksualnej. Zbieramy je jednak tylko do postawienia diagnozy i wdrożenia w sposób właściwy leczenia i tylko w formie wymaganej przepisami prawa dla prowadzenia tej dokumentacji.
 4. Serwis internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane w celu z niego wynikającym tj. do obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Po co przetwarzamy te dane ?

Przetwarzamy dane osobowe tylko po to by zapewnić rzetelne udzielenie, zarchiwizowanie i rozliczenie świadczenia medycznego, o które się zwracasz, a mamy do tego następujące podstawy :

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznejart. 9 ust. 2 lit h RODO1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczeńart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lekarskich lub zwolnieńart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kto ma dostęp do Państwa danych?

 1. Państwa dane osobowe będą ujawniane:
 1. pracownikom/współpracownikom Multi-Med Plus upoważnionym do ich przetwarzania przez Multi-Med Plus;
 2. innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, a więc dostawcom usług technicznych i organizacyjnych koniecznych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 5. zleceniodawcom, z którymi Multi-Med Plus zawarł umowy o świadczenie usług medycznych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a wiec do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
 2. nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka

Jak długo przetwarzamy dane?

 • Jeżeli jesteś naszym pacjentem to utworzyliśmy dokumentację medyczną i mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.
 • Jeżeli dane były przez nas przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy je przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 • Jeżeli dane przetwarzane są tylko na potrzeby rachunkowości/rozliczeń podatkowych przetwarzamy je przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie masz prawa?

Jako administrator danych osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Multi-Med Plus sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez podany adres e-mail lub w placówce.

Ponadto osoba której prawa zostały naruszone może wnieść skargę do organu nadzorującego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Multi-Med Plus, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne.

Zmiany Polityki prywatności

Możemy zmodyfikować poszczególne elementy powyższego oświadczenia o ochronie danych osobowych. O wprowadzeniu takich zmian będziemy informować za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) dlatego w każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zapoznanie się z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak
dojechać

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że zakaz wjazdu na ul. Kopernika nie dotyczy naszych pacjentów. Wizyta w naszej przychodni jest traktowana jako "wjazd docelowy", i jest wyłączony z zakazu.

Przychodnia Multi-Med.

Mapa dojazdu

Zadbaj o siebie

Umów się na wizytę do najlepszych specjalistów.
SKONTAKTUJ SIĘ

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA

LEKARZE SPECJALIŚCI

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE